Privacy Policy

 1. General information
 1. The Website Operator of www.iwonagorczyca.com is Iwona Gorczyca-Polus Tłumacz Przysięgły with registered office in Krakow at ul. Stelmachów 127J, 31-349 Kraków, Tax Reg. No. (NIP): 634-223-25-15, Industry Id. No. (REGON): 351559770, e-mail: shop(at)iwonagorczyca.com, tel. (+48) 501 510 225
 2. 2. The Website acquires minimum information about users and their behaviour in the following manner:
 3. by saving cookie files on users’ data terminal equipment,
 4. by collecting web server logs by the web hosting service provider www.iwonagorczyca.com
 5. The rules of processing personal data are set out in The Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (uniform text in Dz.U. of 1997 No. 133, item 883, as amended) and the Act on the provision of services by electronic means of 18 July 2002 (Dz.U. of 2002 No. 144, item 1204, as amended).
 6. The site www.iwonagorczyca.com and its contents, namely texts, graphics as well as animated films are protected with copyrights.
 7. The distribution and dissemination of materials contained on the website in any form is prohibited.
 8. The Website Operator shall bear no responsibility which directly or indirectly resulted in any losses due to the use of the contents of the website www.iwonagorczyca.com.
 9. The Website Operator reserves the right to make changes in www.iwonagorczyca.com at any time without prior notification.
 1. Information on cookies
 1. The website uses cookies.
 2. 2. Cookies are computer data, in particular in the form of text files, which are stored in the data terminal equipment of the Website User and are intended to be used when navigating the website.
 3. 3. The entity that places cookies on the website user’s data terminal equipment and gains access to them is the Website Operator or entities cooperating with the WebsiteOperator.
 4. Web browsing software (Internet browser) by default allows cookies to be stored on a user’s computer or other terminal device.
 5. The users of the website may change settings in this respect. The Internet browser allows users to delete cookies. It is also possible to block cookies automatically.
  Detailed information in this respect is included in the browser’s help or documentation section.
 6. Restricting the use of cookies may affect some of the features and the functionality of the website.
 7. Cookies saved on the website user’s data terminal equipment may also be used by the advertisers and partners collaborating with the Website Operator as well as payment operators.
 8. We recommend reading the privacy policy of such entities in order to learn the rules of using cookies in statistics: Privacy Policy of Google Analytics
 9. With regard to information about user preferences collected by the Google advertising network the user may browse and edit information stored in cookies using the following tool: https://www.google.com/ads/preferences/

III. Server logs

 1. Information about certain user behaviour is subject to logging in the server layer. Such data is used solely and exclusively for Website administration purposes and to secure the provision of efficient hosting services.
 2. The browsed resources are identified by means of URL addresses. Additionally the following information may be saved:
  • a. query receipt time,
  • b. response time,
  • c. name of client workstation; identified via HTTP protocol,
  • d. information on errors that occurred in the course of HTTP transaction,
  • e. URL address of the site previously visited by the user (referrer link); if the Website was accessed via a referrer link,
  • f. information about the user’s browser,
  • g. information about the IP address.
 3. The above data is not associated with specific persons browsing the web pages.
 4. The above data is used solely and exclusively for server administration purposes.
 1. Provision of data

Data may be provided to third parties solely as allowed by the law.

 1. Managing cookies

If a user does not want to receive cookies, they may change browser settings. Please note that switching off the handling of cookies necessary for authentication, security and saving user preferences may hinder and in extreme cases even prevent the use of the Website.

 

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu www.iwonagorczyca.com jest Iwona Gorczyca-Polus Tłumacz Przysięgły z siedzibą w Krakowie przy ul. ul. Stelmachów 127J, 31-349 Kraków, nr NIP: 634-223-25-15, nr REGON: 351559770, e-mail: iwonka.gorczyca(at)gmail.com, tel. (+48) 501 510 225
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w niezbędnym minimum i ich zachowaniu w następujący sposób:
 3. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 4. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Serwisu www.iwonagorczyca.com
 5. Zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych określa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 6. Strona www.iwonagorczyca.com jak i jej zawartość, w postaci tekstów, grafiki, jak i animacji, są chronione prawami autorskimi.
 7. Dystrybucja i rozpowszechnianie zawartych na stronie materiałów w całości w jakiejkolwiek formie jest zabroniona.
 8. Operator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności, która pośrednio lub bezpośrednio spowodowała jakiekolwiek straty w wyniku użycia treści strony www.iwonagorczyca.com.
 9. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronie www.iwonagorczyca.com w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o tym.

II. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu z przeznaczeniem polepszenia jakości korzystanie ze stron internetowych Serwisu
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na
  ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
 8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 9. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
  https://www.google.com/ads/preferences/.

III. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referrer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

IV. Udostępnienie danych.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

VI. Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.